foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich. Z Nami wygracie swoją przyszłość!

Powiatowy Zespół Szkół

im. Władysława Reymonta

plendees

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.

Visitors Counter

2073085
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
6043
3551
18678
2039728
58388
86277
2073085

Your IP: 3.237.61.235
2020-10-22 09:02

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 - 8:00 o'clock

Countdown
expired


Since

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śl.

z dnia 16 .10.2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego z uwzględnieniem nauczania „hybrydowego”
w okresie od 19 do 30 października  2020 roku
w Powiatowym Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich.

 • § 1.
 1. W Powiatowym Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich jest prowadzone nauczanie hybrydowe polegające na wymiennym systemie nauczania, gdzie w jednej grupie klas zajęcia są prowadzone stacjonarnie, a w drugiej grupie poprzez nauczanie zdalne według harmonogramu:
 

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Tydzień 19-23.10.2020

KLASY

KLASY

KLASY

Nauczanie  Stacjonarne (w szkole)

1LOA, 1LOB, 3LO

1T, 3T

1BS, 3BS

Nauczanie zdalne

2LOA, 2LOB, 2LOC, 2LOD

2Tp, 2Tg, 4T

2BSp, 2BSg

Tydzień 26-30.10.2020

KLASY

KLASY

KLASY

Nauczanie  Stacjonarne (w szkole)

2LOA, 2LOB, 2LOC, 2LOD

2Tp, 2Tg, 4T

2BSp, 2BSg

Nauczanie zdalne

1LOA, 1LOB, 3LO

1T, 3T

1BS, 3BS

 1. Narzędziem do komunikacji z rodzicami ucznia pozostaje dziennik elektroniczny
 2. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin.
 1. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem platformy MS Teams.
 2. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuje się również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały
  a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem platformy MS Teams.
 3. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu lub przesyłaniu uczniom zakresu materiałów do samodzielnego opracowania.
 4. Zakazuje się podczas lekcji na platformie nagrywania lekcji i powielania materiałów bez zgody nauczyciela. W lekcji nie mogą uczestniczyć osoby spoza klasy.
 5. Uczeń ma obowiązek logowania się na platformie wyznaczonej przez nauczyciela za pomocą swojego imienia i nazwiska w celu jednoznacznej identyfikacji osoby.
 6. Początek i koniec lekcji wyznacza rozkład dzwonków w szkole.
 7. Lekcje zdalne, pisemne prace klasowe, odpowiedzi ustne etc. odbywają się w godzinach zgodnych
  z planem lekcji.
 8. Nauczyciel podczas każdej lekcji odnotowuje w dzienniku elektronicznym obecność ucznia.
 9. Uczący mają obowiązek zgłaszania wychowawcom klas dłuższych nieobecności ucznia na zajęciach prowadzonych w sposób zdalny.
 10. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
  (w dzienniku elektronicznym oraz na platformie MS Teams - wpisując temat w notesie zajęć)
 11. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 12. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego np. poprzez dziennik elektroniczny.
 13. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu poprzez dziennik elektroniczny.
 14. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 15. Na ocenę ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego lub do Internetu.
 16. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów i ma obowiązek: a)  niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się, b)ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia, w przypadku zgłoszenia przez ucznia, że istnieją czynniki związane z ograniczonym dostępem  do sprzętu komputerowego lub do Internetu, wychowawca informuje o tym nauczycieli uczących przedmiotu aby wypracowali z uczniem inne możliwości wykonania zadań np. poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, etc. c) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły, wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, platformę MS Teams) ze swoimi wychowankami, d) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, e) informowania rodziców o absencji ucznia podczas nauczania zdalnego, a w przypadku dłuższej nieobecności informowania o fakcie pedagoga szkolnego,
 17. Pedagog szkolny jest dostępny dla rodziców i uczniów, którzy są nauczani w sposób zdalny zgodnie
  z wcześniej ustalonym harmonogramem, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 18. Nauczanie indywidualne na wniosek rodziców może być prowadzone zdalnie.

2020 Copyright Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Rights Reserved