• Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju dzieci.

 • Rodzice maja obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole.

 • Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, by ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową.

 • Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

 • Rodzice mają obowiązek zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia tej
 • nieobecności.
 • Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

 • Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.
 • W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenie i kradzieże dokonane w szkole przez uczniów.
 • Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły, np. sprawować opiekę podczas dyskotek szkolnych, wycieczek klasowych.
 • Rodzice winni przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia ich dziecka.
 • Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia.